ระบบการจองเพื่อขอรับบริการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

123456
 STEP 1: เงื่อนไขและคำจำกัดความ
การขอทำหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ รูปใบหน้าและม่านตา หรือลายนิ้วมือไว้ใน Contactless Integrated circuit ซึ่งฝังอยู่ในหนังสือเดินทาง และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหนังสือเดินทาง

E-Passport มีอายุ 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุจะต้องขอเล่มใหม่

ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนราษฏร์ของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย ดังนั้น ชื่อ-สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากผู้ยื่นคำร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลนะเบียนราษฏร์ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

การยื่นคำร้อง

1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบจองออนไลน์ และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่กำหนด

2. ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางมาทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง เพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูป  

3. กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) บิดาและมารดาต้องมาแสดงตนพร้อมกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ 

4. ค่าธรรมเนียม 30 ยูโร (เงินสด)

5. การผลิตหนังสือเดินทางใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ดังนั้น กรุณาอย่าวางแผนเดินทางหากท่านยังไม่ได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่

6. หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองและประสงค์จะรับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ กรุณาซื้อซอง Lettre Suivie มากกว่า 150g จาก La Poste จ่าหน้าซองถึงตนเองเพื่อให้ สอท. ส่งหนังสือเดินทางให้ทางไปรษณีย์ (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขต Île de France โปรดมารับเล่มด้วยตัวเองหรือให้บุคคลอื่นมารับแทน)

หลักฐานประกอบ

1. กรณีบุคคลทั่วไป (20 ปีบริบูรณ์)

1. หนังสือเดินทางเล่มเดิมที่หมดอายุแล้วหรือกำลังจะหมดอายุพร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่าย)

2. บัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา 1 ชุด

2. กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรก (ผู้เยาว์มีทั้งบิดาและมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือกรณีผู้เยาว์มีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทย)

1. สูติบัตรไทยฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด

2. ในกรณีที่เกิดในประเทศฝรั่งเศส หลักฐานการจดทะเบียนคนเกิดฝรั่งเศสฉบับจริง (L’acte de naissance) จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานของทั้งบิดาและมารดา จำนวนอย่างละ 1 ชุด (หากฝ่ายใดถือสัญชาติอื่นก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางสัญชาตินั้นด้วย)

4. สำเนาบัตรประชาชนที่มีอายุการใช้งานของบิดาและ/หรือมารดาสัญชาติไทย จำนวนอย่างละ 1 ชุด

5. สำเนาใบสำคัญการสมรส ซึ่งจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยหรือตามกฎหมายต่างชาติก็ได้ จำนวน 1 ชุด (อย่างไรก็ดีกรณีที่บุตรเกิดจากมารดาไทยซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดา ก็ไม่จำเป็นต้องแสดงสำเนาใบสำคัญการสมรส)

5. (หากมี)ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของบิดาหรือมารดา  จำนวนอย่างละ 1 ชุด

3. กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ขอทำหนังสือเดินทางตั้งแต่เล่มที่สองเป็นต้นไป (ผู้เยาว์มีทั้งบิดาและมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือกรณีผู้เยาว์มีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทย)

1. หนังสือเดินทางเล่มเดิมที่หมดอายุแล้วหรือกำลังจะหมดอายุ พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่าย)

2. (หากมี) บัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 

3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้เยาว์และเลขประจำตัวประชาชนไทย 13 หลัก พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด (วิธีการนำชื่อผู้เยาว์เข้าทะเบียนบ้านในประเทศไทย ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส)

4. สูติบัตรไทยฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5. ในกรณีที่เกิดในประเทศฝรั่งเศส หลักฐานการจดทะเบียนคนเกิดฝรั่งเศสฉบับจริง (L’acte de naissance) จำนวน 1 ชุด

6. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานของทั้งบิดาและมารดา จำนวนอย่างละ 1 ชุด (หากฝ่ายใดถือสัญชาติอื่นก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางสัญชาตินั้นด้วย)

7. สำเนาบัตรประชาชนที่มีอายุการใช้งานของบิดาและ/หรือมารดาสัญชาติไทย จำนวนอย่างละ 1 ชุด

8. สำเนาใบสำคัญการสมรส ซึ่งจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยหรือตามกฎหมายต่างชาติก็ได้ จำนวน 1 ชุด (อย่างไรก็ดีกรณีที่บุตรเกิดจากมารดาไทยซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดา ก็ไม่จำเป็นต้องแสดงสำเนาใบสำคัญการสมรส)

9. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของบิดาและ/หรือมารดา (หากมี) จำนวนอย่างละ 1 ชุด

หมายเหตุ กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) มีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ให้นำเอกสารที่สามารถยืนยันการใช้อำนาจปกครองบุตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด อาทิเช่น ใบปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ป.ค.14) ซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอที่บิดาหรือมารดามีภูมิลำเนาในประเทศไทย, ทะเบียนหย่าซึ่งระบุว่าบิดาหรือมารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ในกรณีหย่าโดยศาลฝรั่งเศสให้นำไปแปลเป็นภาษาไทยและทำการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส), ใบมรณบัตร (ในกรณีใบมรณบัตรฝรั่งเศสให้นำไปแปลเป็นภาษาไทยและทำการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส) เป็นต้น  

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองและประสงค์จะรับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ กรุณาซื้อซอง Lettre Suivie มากกว่า 150g จาก La Poste จ่าหน้าซองถึงตนเอง เพื่อให้ สอท. ส่งหนังสือเดินทางให้ทางไปรษณีย์ (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขต Île de France โปรดมารับเล่มด้วยตัวเองหรือให้บุคคลอื่นมารับแทน)

ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้อ่านข้อความอย่างละเอียดถี่ถ้วนและทำความเข้าใจแล้ว

© 2017-2018 . All rights reserved.


Loading... please wait